• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi iktisadi analizin temel kavramları ve mikroekonomin temel konularını vermektir.
Dersin İçeriği: 

Dersin başında kıtlık iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikro iktisadın standart konularına gelecektir. Bunlar şöyle sıralanabilir: arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri. Dersin son bölümünde tam rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel ekonomik kavramları anlamak ve geliştirmek 1,4,5,7 1, 2, 3 A, C
Arz ve talep ilkeleri ve piyasa fiyatın belirlenmesi 1,5,7,10 1, 2, 3 A, C
Tüketici tercihlerini ​​farklı teoriler ile tanımlamak 4,5,7 1, 2, 3 A, C
Farklı piyasa yapısı içerisinde firma davranışlarını ve olası alternatif teorileri açıklamak 1,4,5,7 1, 2, 3 A, C
Güncel ekonomik konular ve sorunları analiz edebilmek 1,4,5,7,10,15,16 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonominin kapsamı ve metodu  
2 Ekonomik problem: Kıtlık ve tercihler  
3 Talep, arz ve piyasa dengesi  
4 Talep ve arzın uygulanması  
5 Esneklik  
6 Tüketici davranışları ve tercihleri  
7 Üretim: Firma davranışları  
8 Kısa dönem: maliyet ve üretim kararı  
9 Uzun dönem: maliyet ve üretim kararı  
10 Girdi Piyasaları  
11 Monopol  
12 Oligopol  
13 Monopolcü Rekabet  
14 Tekrar   

Kaynaklar

Ders Kitabı K.E. Case&R.C Fair, S.M.&Oster, Principles of Economics, Pearson. 2012 
Diğer Kaynaklar Günlük gazetelerin ekonomi sayfaları ve Ekonomist ve Kapital gibi dergiler

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları
Ödevler Ders kitabındaki sorular
Sınavlar Soru bankası ve sınav soruları

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 5 60
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilir ve Türkiye ekonomisinin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini inceleyebilir.     X    
2 İktisadi düşüncenin gelişimini ve birikimini inceler ve eleştirel gözle değerlendirir.          
3 Uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz eder.          
4 Güncel iktisadi sorunların çözümünde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.     X    
5 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümler.     X    
6 İstatistiksel ve Ekonometrik analizler için gerekli olan uygun paket programları kullanabilir.          
7 İktisat alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.    X      
8 Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.          
9 Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.           
10 İktisat alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.     X    
11 Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.          
12 Uluslarası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.          
13 Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.          
14 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.          
15 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir. X        
16 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. X        
17 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir, bu  ilkelere uygun davranmanın topluma  değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.          
18 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          
19 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.           
20 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.           

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 20 20
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   5 4 20
Final   1 20 20
Toplam İş Yükü       150
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6
Dersin AKTS Kredisi       6
1